15. Teracotta

Sri. Ajay Ku. Samanta, Upersahi
Khurda

Sri. Alekha Ku. Sahoo C/o Harekris-
hna Sahoo, Nalmga-
nj, Motiganj,
Balasore.
Sri Baidyanatha
Mahant, C/o Sri
Chandramani Mahant, Tentalpur,
Khandasahi, Cuttack
Sri. Bansidhar
pradhan, C/o Bhikari
Pardhan, Ranugarh
Beuruk sahi, Rajan-
pur , Nayagarh.
Sri Dasarathi Nayak
Mardapalli, Garsahi
Puri.

Sri. Debraj Sahoo
Ranpurgarh,
Patrasahi, Rajanp-
ur, Nayagar.
Sri. Kishore Kumar
Mallik, Adhangma-
njari Anakhia
Cuttack.
Sri. Manabodh Rana, Barpali
Bargarh.
Sri. Narottam Das
C/o Sri. Bramhanda
Sahoo, Bangari,
Bamara, Garadpur
Kendrapara.
Smt. Radhamani
Dwari, Nuagaon,
Malipada,
Khurda

Smt. Santilata
Pradhan, C/o Sri.
Gandharba Pradhan
Padasahi,Raghunath
pur,Khurda.
Sri. Simachal Rao.
C/o Sri. Bairag
Charan Rao, 3R/5
O.C.C Colony, unit-8
Nayapalli, BBSR.
Sri. Tarun Tapan
Sahoo, C/o Sri
Debraj Sahoo
Ranpurgarh,Patra-
sahi, Rajranpur,
Nayagarh