3. Brass Work

Sri. Maheswar 
Maharana, Main
Road, Belaguntha
Ganjam

Sri Narayan
Maharana, Madhab
Choudhry Patna,
Kantilo,Khandapada
Nayagarh.
Sri. Pradip Ku. Maharana, Patel Road, Belguntha,
Ganjam.

Sri Sarangadhar
Mahapatra,
Khalisahi, 
Khandapada
Nayagarh.
Sri. Satyabadi Sahoo,Nilakantha
Nagar, Aska Rd
Ganjam.